Algemene voorwaarden

 

1. Definities en toepasselijkheid

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Gebruiker: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid;

Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de vennootschap onder firma genaamd Fairy Little Things Kvk/nummer 84805803.

 

2. Identiteit van de ondernemer

Fairy Little Things

Email: info@fairylittlethings.nl

KvK-nummer: 84805803

Btw-identificatienummer: NL004015583B86

 

3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De door Fairy Little Things in afbeeldingen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Fairy little things is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

 

4. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

 

5. Verplichting consument tijdens bedenktijd

Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te achterhalen. Het uitgangspunt hiervan is dat de consument het product slechts mag hanteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van omgaan met het product die verdergaat dan het boven genoemde.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet de wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

6. Herroepingsrecht en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. meld hij dit binnen de bedenktermijn (14 dagen) dmv. het contactformulier of een email gericht aan info@fairylittlethings.nl

Zo snel mogelijk maar binnen 14 dagen na het beslissen om gebruik te maken van het herroepingsrecht stuurt de consument het product terug.

De consument stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, volgens duidelijke instructies van de ondernemer.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, als de ondernemer dit niet heeft vermeld hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

De ondernemer zal de consument binnen 14 dagen een terugbetaling moeten doen, hier vallen onder de oorspronkelijke verzendkosten en de kosten van het product. De kosten van de retourzending is zoals eerder vermeld voor de consument.

De ondernemer stuurt na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere levering dan de goedkoopste standaardlevering hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Herroepingsrecht is niet van toepassing op maatwerk.

 

7. Levering en uitvoering

Als plaats van levering geld het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

De ondernemer zal de geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij er een andere levertermijn is overeengekomen (Pre-orders uitgesloten). Indien de bezorging vertraging ondervind ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst een bericht. Word er niet binnen 30 dagen bericht gegeven van vertraging heeft in dat geval de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de wederpartij nooit recht op schadevergoeding.

Het risico van beschadigd en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer

De consument zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Nadat de consument de bestelling ter verzending heeft aangeboden berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij de de consument.

 

8. Transport en transportrisico

De keuze van het transportmiddel is aan Fairy Little Things

Het transport van de bestelde/gekochte goederen word in rekening gebracht van de consument.

De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van de consument

Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de consument zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient zij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Fairy Little Things, verklaart de consument de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

 

9. Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Fairy Little Things en de consument. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

Zolang de consument aan Fairy Little Things geen volledige betaling van de door Fairy Little Things aan haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de consument komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Fairy Little Things.

 

10. Retourvoorwaarden

Zo snel mogelijk maar binnen 14 dagen na het beslissen om gebruik te maken van het herroepingsrecht stuurt de consument het product terug.

De consument stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, volgens duidelijke instructies van de ondernemer.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, als de ondernemer dit niet heeft vermeld hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

De ondernemer zal de consument binnen 14 dagen een terugbetaling moeten doen, hier vallen onder de oorspronkelijke verzendkosten en de kosten van het product. De kosten van de retourzending is zoals eerder vermeld voor de consument.

De ondernemer stuurt na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere levering dan de goedkoopste standaardlevering hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitgesloten maatwerk, het is niet mogelijk om maatwerk retour te sturen.

 

11. Prijzen

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.